• Provozní řád pronajímaného rekreačního objektu

  Vážení hosté, žádáme Vás, o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty. Jsou vytvořeny proto, abychom zajistili dobré podmínky pro ubytování všem hostům.

  • při příjezdu na chatu předloží host platný doklad totožnosti
  • za ubytování a služby s ním spojené, je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele. V případě zaplacení na účet nejpozději 14 dnů před nástupem na rekreaci, předloží nájemce doklad o zaplacení.
  • provozovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování, hosta ubytovat a to od 15:00 hod do 16:00 hod v den nástupu, pokud nebude domluveno jinak.
  • po doplacení částky za pobyt v hotovosti budou hostu vydány klíče od chaty a skladu.
  • na začátku ubytování přebírá host chatu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit pronajímateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel
  • pokud dojde k jakémukoliv poškození chaty v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení / vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce chaty zavazuje provozovateli, tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
  • host nesmí bez souhlasu provozovatele v chatě přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v i mimo objektu.
  • v objektu se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně nebo dětských chůviček. Rádia či jiné přehrávače jsou povolené pouze s písemným souhlasem provozovatele
  • voda pro celý objekt pochází z 30ti metrového vrtu do skalnatého podloží. Laboratoř jí ohodnotila  jako pitnou. I přesto voda obsahuje větší množství železa, než v některých oblastech naší republiky. Tento prvek může některým jedincům, kteří nejsou zvyklí, způsobit krátkodobé zažívací potíže. Pro přímou konzumaci doporučujeme využívat balenou vodu.
  • host je povinen udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu
  • host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové dveře. Zvláště upozorňujeme na zavření oken  (nejen střešních) kvůli možnosti zatečení vody do objektu.
  • v celém objektu chaty je zákaz kouření. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné pouze mimo chatu a nedopalky se nesmí házet na zem. V případě porušení, nebude hostu vrácena tzv. „vratná kauce“.
  •  vzhledem k požární bezpečnosti a instalovaným požárním hlásičům, je zakázána v celém objektu jakákoliv  manipulace s ohněm, aby se předešlo případnému požáru. K vytápění objektu slouží elektrokotel s prostorovým termostatem. Používání teplovodní krbové vložky je z důvodu velmi špatných zkušeností s předchozími hosty zakázáno !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
  • ve venkovních prostorách využívejte pouze ohraničeného pozemku patřícího k chatě a to jak pro parkování max 3. osob. vozů, tak pro rekreaci osob
  • s ohledem na sousední chataře mají povinnost hosté respektovat noční klid (22:00 – 7:00)
  • za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce, použití dětského hřiště je pouze na vlastní nebezpečí. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
  • rodiče batolat a dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu
  • lůžka, polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené a s prostěradlem. Po ukončení pobytu povlečení z lůžkovin sundejte.
  • zapůjčení lodi její provoz je možný pouze v případě osoby starší 18 let a nikoliv v podnapilém stavu, nebo pod vlivem psychotropních látek. Děti musí mít záchrannou vestu a na loď můžou pouze pod dohledem způsobilé osoby viz. výše uvedené požadavky.
  • pobyt se psi je možný pouze po předchozí domluvě a jen malá plemena s řádným očkovacím průkazem. Psa mějte vždy pod kontrolou a nenechte ho volně pobíhat. Do chaty smí jen čistý a suchý pes. Nevyužívejte pozemek u chaty jako toaletu pro Vašeho psa. Psi se nesmí pohybovat a spát v posteli určené pro spaní osob ani na ostatním sedacím nábytku. Přikrývky a deky je zakázáno používat jako zvířecí pelíšek. Porušení tohoto nařízení je bráno jako hrubé porušení provozního řádu.
  • Rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu určeném, a to je otevřené ohniště s grilovacím kamenem a posezením na pozemku chaty.
  • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel chaty neručí za jejich ztráty a poškození.
  • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
  • Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizenou chatu do 10:00 hod. Tuto je povinen řádně uklidit a sundat povlaky z polštářů a přikrývek.
  • V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována škoda v plné výši původní ceny a to i v případě jakéhokoliv poškození venkovního vybavení, objektu samotného, či ztráty klíčů
  • Před odjezdem hosté provedou úklid objektu. V případě, že hosté úklid neprovedou nebo jej provádět nechtějí, oznámí toto s předstihem a uhradí provozovateli částku ve výši 1.500,- Kč.
  • Finanční náhradu nemůže host vymáhat v případě uzavření veřejných zařízení nebo provozoven služeb nesouvisejících s objektem chaty, špatné kvality vody v řekách nebo jezeře, nadměrného výskytu hmyzu a dalších okolností.
  •  K chatě je možno přijíždět auty pouze po příjezdových cestách a parkovat na místě určeném pro 3 osobní auta. V zimních měsících se cesta udržuje pluhováním. V případě očekávané sněhové nadílky, přibalte pro Vaši jistotu, sněhové řetězy.
  • Chatu mohou využívat pouze osoby, které jsou smluvně ubytované na chatě . Při nástupu bude předložen provozovateli soupis ubytovaných hostů vč. dětí. Tento bude ve formě …. Jméno, příjmení, adresa bydliště a číslo občanského průkazu případně cestovního pasu u
  • osoby starších 15ti let. U osob mladších 15ti let postačí pouze jméno a příjmení.
  • Hosté nerespektující tato pravidla provozního řádu souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni bez náhrady před původně dohodnutým termínem odjezdu, s tím, že host uhradí plně poskytnuté ubytování a služby.

      Zákazník odesláním objednávky a složením zálohy pro „uskutečnění rezervace“  a níže uvedeným podpisem potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt na chatě, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá. Přejeme Vám příjemný pobyt!

  S provozním řádem objektu jsem byl seznámen / seznámena a souhlasím

   

  dne  ………………………..

  za kolektiv    ……………………………………………………

 

 

 

 

Smlouva o pronájmu rekreačního objektu

Pronajímatel:

Karel Gráf

Hlubocká 607, 373 12 Borovany

IČO: 72096241

Tel:728218512

 

Nájemce :

Jméno a Příjmení:                            ………………………………………………………….

Trvalý pobyt:                                    ………………………………………………………….

Číslo občanského průkazu:             ………………………………………………………….

 

Uzavírají smlouvu o pronájmu rekreačního objektu

 Předmět pronájmu

Rekreační chata v chatové oblasti Kobylnice č. event.75, Lipno nad Vltavou

1.Specifikace

Počet ubytovaných osob:                                           dle přílohy č. 3 _ max. 6(8) dosp. + 6 dětí

Začátek pobytu:                                                           dne ………….. hod …….……..

Ukončení pobytu:                                                        dne …………… hod …….……..

Celková cena za ubytování / objekt, bez energií:    ………..…………………            ,- Kč

Stav elektroměru při nástupu:                                  VT …………………., NT …………….….…

Stav elektroměru při skončení pobytu:                    VT …………………., NT …………….….…

Spotřebovaná energie celkem:                                   .……………………………………

Předplacené elektrická enegrie:                                 .……………………………………

Cena za elektrickou energii nadspotřebu:              5,- Kč/kWh

Cena za energie:                                                          .……………………………………..

Vratná kauce: 4.000,- Kč    převzal/a            …………………………………

Další poplatky: 

rekre. poplatky ……….………………….………

pes .………………….……………………………….

loď .……………………………………..…..….…….

paddleboard ….……………………..…..….…….

paddleboard plachta …………..…..…..…..….

2.  Všeobecné ujednání

 2.1 Nájemce je povinen zanechat objekt, který si pronajal v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce zjištěná škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat  náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené škodné částky převodem na účet pronajímatele.

2.2 Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 4.000,-Kč v hotovosti oproti předání klíčů od rekreačního objektu a skladu. Tato kauce bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí rekreační chaty zpět pronajímatelem. Objekt je povinen nájemce nechat v řádném stavu, v jakém jej přebíral.

2.3 Maximální počet ubytovaných osob 6(8) dosp. + 6 dětí (normální lůžka 6,  dětská lůžka 5(6), přistýlky pro příležitostné spaní na otevřené galerii 2, nesmí být nájemcem překročen. Ubytovaní se zapisují do ubytovací knihy. Přicestuje-li nájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel vysloveně oprávněn hosta odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob, propadá vratná kauce (nebude vrácena) a je okamžitě ukončen pobyt všech ubytovaných osob  z důvodů porušení smlouvy o pronájmu rekreačního objektu. Nájemce objektu dává podpisem smlouvy pronajímateli nebo jím zmocněné osobě právo ke vstupu do objektu za účelem kontroly počtu ubytovaných. Tato kontrola nesmí proběhnout v době od 23hod. do 7hod..

2.4 Noční klid musí být dodržen od 22:00 hod do 07:00 hod

2.5 V pronajímaném objektu je pod pokutou  výslovně zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek a nepřiměřené pití alkoholických nápojů.

2.6 V případě zjištěného porušení kteréhokoli z uvedených zákazů uhradí nájemce k rukám pronajímatele pokutu ve výši 4.000,-Kč a to i opakovaně.

 2.7 V případě, že pronajímatel zjistí při namátkové kontrole objektu, že nájemce, popř. některá z osob, která s ním nemovitost užívá, porušuje  některý ze zákazů uvedených v této smlouvě a provozním řádu (součást smlouvy), je to bráno jako závažné porušení uzavřené smlouvy o nájmu rekreačního objektu a pronajímatel (nebo jeho oprávněný zástupce) je oprávněn, po uhrazení pokuty 4.000,- Kč ze strany nájemce, všechny osoby vykázat s tím, že do lhůty max. 1 hodiny dojde z jejich strany k opuštění nemovitosti a to bez jakéhokoli nároku na vrácení uhrazeného ubytovacího poplatku.

2.8 Pronajímatel (nebo jeho oprávněný zástupce) může provést namátkovou kontrolu objektu v kteroukoli denní či noční hodinu tak, aby nerušil její užívání nájemcem či s ním ubytovanými osobami.

 2.9 Ostatní ujednání obsahuje provozní řád viz. příloha č.1.

 

3.  Platba za pobyt nájemce

3.1. Při rezervaci byla zaplacena záloha 30% z cílové částky

 3.2  Zbývající částka je uhrazena hotově při podpisu této smlouvy. V den nástupu bude nájemcem zaplacena vratná kauce ve výši 4.000,-Kč v hotovosti při převzetí objektu.

 4.  Dodatečné ustanovení

4.1 Nedílnou součástí této smlouvy je „Provozní řád“ _ příloha č. 1., který je umístěn i na webových stránkách www.chataulipna.cz a s nimiž se nájemce seznámil před provedením objednávky (rezervace) pobytu. Podpisem této „Smlouvy o pronájmu rekreačního objektu“ nájemce výslovně prohlašuje, že „Provozní řád“ četl a souhlasí s ním ve všech bodech bez výhrady. Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející  pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které oni způsobí. Případnou vzniklou škodu nebo ztrátu č či poškození objektu nebo jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat po nájemci.

 5. Odpovědnost

 5.1 Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení věcí, všem osobám při jejich pobytu v rekreačním objektu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívajících rekreační objekt. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejích prostorách, také na pozemku s ní souvisejících, je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost.

 

 Se Smlouvou, provozním řádem, seznamem ubytovaných osob,  a všemi podmínkami pronájmu jsem se seznámil/a a dobrovolně souhlasím. Souhlas stvrzuji svým podpisem

 

Na Kobylnici v Lipně nad Vltavou dne:

 

……………………………………………                            ………………………………………….

Podpis nájemce                                                  Podpis pronajímatele

 

 

 

 

Protokol o předání pronajímaného rekreačního objektu

_ Adresa: Kobylnice ev.č.75, Lipno nad Vltavou

Pronajímatel:                              Karel Gráf

Hlubocká 607

373 12 Borovany

Nájemce:

Jméno a Příjmení:                    ………………………………………………………….

Trvalý pobyt:                           ………………………………………………………….

Číslo občanského průkazu:      ………………………………………………………….

Předány:

klíče _ dveře od rekreačního objektu:              ……………….…..        ks

klíče _ dveře od skladu:                                      …………………..        ks

 

TV, DVD, rádio:                          …………………..        ks

hra stolní fotbal + 2 míčky:     …………………..        ks

petang:                                        .…………………..        ks

kroket:                                        .…………………..        ks

badminton:                                 …………………..        ks

skluzavka:                                  …………………..        ks

houpačka:                                  …………………..        ks

ručníky :                                     …………………..        ks

ložní prádlo :                              …………………..        ks

dřevěné sáňky:                         ..…………………..        ks

hrablo na sníh:                          …………………..        ks

vysavač:                                     …………………..        ks

úklidové prostředky:                …………………..        ks

zahradní nábytek:                     …………………..        ks

 

Paddleboard:                              …………………..        ks

Oplachtění paddleboard:          …………………..        ks

Loď Baraka vč. pádel:              …………………..        ks

Záchrané vesty:                        …………………..        ks

 

Nájemce byl seznámen s ovládáním:  topení _ elektrokotle termostatem, ohřívače teplé vody a infrasounou.

 

ZÁKAZ TOPENÍ V KRBU!!!!!!!!!!!

 

 Na Kobylnici dne:  ……………………………………………

 

 

 ……………………………………………                                      ………………………………………….

             Podpis nájemce                                                             Podpis pronajímatele                       

       

                                                                                                      

 Příloha č. 3

Termín ubytování:  ……………………………………………………………….

 

Maximální počet ubytovaných osob 6(8) dosp. + 6 dětí

Ucelený seznam ubytovaných osob (dospělí, děti) :

 

Příjmení / jméno
Dosp: rod. číslo  nebo čís. občan.    průkazu                  Děti:   věk
adresa trv. bydliště
1.  
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

 

Přistýlka:

 

Maximální počet ubytovaných osob 6(8) dosp. + 6 dětí (normální lůžka 6,  dětská lůžka 5(6), přistýlky pro příležitostné spaní na otevřené galerii 2, nesmí být nájemcem překročen. Ubytovaní se zapisují do ubytovací knihy. Přicestuje-li nájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel vysloveně oprávněn hosta odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob, propadá vratná kauce (nebude vrácena) a je okamžitě ukončen pobyt všech ubytovaných osob  z důvodů porušení smlouvy o pronájmu rekreačního objektu.

Nájemce objektu dává podpisem smlouvy pronajímateli nebo jím zmocněné osobě právo ke vstupu do objektu za účelem kontroly počtu ubytovaných. Tato kontrola nesmí proběhnout v době od 23hod. do 7hod..

Komentáře nejsou povoleny.